{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/j1ibjxun8%2Fup%2F64fab2c8072cc_1920.png","height":60,"scroll":"//cdn.quv.kr/j1ibjxun8/up/64fab2e9870db_1920.png"}
 • About
 • Service
 • Products
 • Technology
 • Vision
 • Press
 • Contact
 • {"google":["Poppins"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"//cdn.quv.kr/j1ibjxun8/up/62e7e57a651e0_1920.png","height":50}
 • About
 • Service
 • Products
 • Technology
 • Media
 • Contact
 • SIMULATED 3D MONITOR

  새로운 '시뮬레이트된 가상현실' 무안경 3D 모니터는 라이트 필드 기술과 

  당사와 기술 제휴를 맺고 있는 네덜란드 DIMENCO사의 Eye-tracked 3D Display 기술을 사용하여 3D영상을 표현합니다.

  3D, HOLOGRAM, 3D AI, METAVERSE, 3D GAME, ENTERTAINMENT

  {"google":["Poppins"],"custom":["Noto Sans KR"]}{"google":["Poppins","Raleway"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}