{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/j1ibjxun8%2Fup%2F64fab2c8072cc_1920.png","height":60,"scroll":"//cdn.quv.kr/j1ibjxun8/up/64fab2e9870db_1920.png"}
 • About
 • Service
 • Products
 • Technology
 • Vision
 • Press
 • Contact
 • {"google":["Poppins"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"//cdn.quv.kr/j1ibjxun8/up/62e7e57a651e0_1920.png","height":50}
 • About
 • Service
 • Products
 • Technology
 • Media
 • Contact
 • 교육용 3D 태블릿

  초/중/고 교육 콘텐츠 및 어학 콘텐츠를 3D로 컨버팅하여 기존 2차원 인터페이스를 뛰어넘어

  보다 몰입감 있고 상호 작용하는 콘텐츠를 제공하여 학습효과를 극대화 할 수 있습니다. 

  3D, HOLOGRAM, 3D AI, METAVERSE, 3D GAME, ENTERTAINMENT

  {"google":["Poppins"],"custom":["Noto Sans KR"]}{"google":["Poppins","Raleway"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}